Vad innebär vetenskap?

Filosofen Thales från Miletos som levde under sista delen av 600-talet och första delen av 500-talet före Kristus anses som en av förgrundsfigurerna för modern vetenskap. Han var den först kända som menade att allt kunde förklaras förnuftsmässigt utan åberopande av gudar. Det tog dock lång tid innan resten av världen han i fatt och definitionen för vad vetenskap är har ändrats många gånger. I dag avser vetenskap organiserad kunskap som kan verifieras genom empiri, observationer, tester och experiment. Att vetenskap anses som viktig visar sig bland annat i det prestigefyllda Nobelpriset

Nobelpriset forskarvärldens Oscarsgala

Årets Nobelpris i kemi gick till Jean-Pierre Sauvage för hans och de övriga två pristagarnas utveckling av molekyler vars rörelser går att kontrollera, och som kan utföra ett arbete när de får energi. Förhoppningen är att man i framtiden, med hjälp av dessa molekyler, bland annat skall kunna effektivisera sjukdomsbehandling genom att göra den mer målsökande. Något förenklat uttryckt, låta molekylerna fungera som transportsystem för mediciner. Den gren av kemin som nobelpristagarna är verksamma inom kallas supramolekylär kemi och innefattar bland annat att utföra design och syntes av biohärmande system. Vetenskapen har kommit långt på den väg som Thales utstakade för cirka 2500 år sedan.

Vetenskap vilar på gamla grunder

Det är på grund av definitionen av vetenskap, vissa ämnesområden inte räknas som vetenskapliga. Ekonomi till exempel. Förvisso är ekonomi mätbart i allra högsta grad, men utfallet blir sällan det samma vid olika mättillfällen eller mätningar på olika populationer. Det är också viktigt att förstå att vetenskap är färskvara. Det som enligt vetenskapen, är sant i dag kan vara falskt i morgon på grund av nyvunna kunskaper och erfarenheter. Det är ett viktigt tillägg som gjordes under vetenskapens senaste paradigmskifte. Den nu rådande paradigmen har varit gällande sedan cirka 300 år tillbaka, även om mindre justeringar gjorts, vilket är helt tillåtet inom en paradigm.

 
 

Fler artiklar om Vetenskapskonferenser